Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę

Gminy.