Kompostujesz? Zapłacisz mniej za wywóz odpadów!
Gmina Stare Bogaczowice realizując obowiązki ustawowe, wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.  Wysokość ulgi wynosi 10% od wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
WAŻNE!
Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba złożyć nową deklarację, w której będzie możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu.
UWAGA !
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie;
·        nie posiada kompostownika przydomowego lub
·        nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
·        uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacjizgodności informacji, ze stanem faktycznym,

Wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.
Zachęcamy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego.
W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz.


Kompostowanie ważne rady


Film - Segregacja i co dalej