Cieszów został założony jako lenna wieś zamkowa. W źródłach wymieniona po raz pierwszy w 1305 w wykazie wsi biskupstwa wrocławskiego Liber Fundationis Episcopa-tus Vratislaviensis.

Cieszów aż do XVIII wieku związany był z majątkiem w Strudze i jej kolejnymi wła­ścicielami;1493— Siegmund Czettritz, 1545-1585 — Abraham von Czettritz, 1585-1598 — Abraham von Czettritz syn, do 1655-1670 — Hans Georg von Czettritz, 1655-1662 mająt­kiem dysponowała Katharina von Czettritz, 1670-1681 Heinrich Czettritz von Neunaus (wieś przeszła do dominium w Nowym Dworze), 1681-1718 Maria Katharina baronowa von Bibran, po niej odziedziczyła majątki jej młodsza córka Sophia Henrietta z domu ba­ronowa von Bibran, która poślubiła hrabiego Rzeszy von Stollberg-Stollberg. W 1873 ro­ku właścicielem Cieszowa był Markus Schottlander z Wrocławia. W 1876 właścicielem dóbr w Cieszowie był Ernst Tschersich i 7 współwłaścicieli z Białego Kamienia, w 1898 majątek liczący 116 ha posiadał Fischer z wspólnikami z Białego Kamienia, współposia-daczem był Ernst Fischer z Białego Kamienia, w 1909 roku Tietze z wspólnikami, w 1917 roku Friedrich Winkler, w 1922 roku Martin Raupach, natomiast pomniejszone dobra li­czące 46 ha w latach 1930-1937 posiadał Hermann Kron.

W okresie wojny trzydziestoletniej w 1641 roku wieś została zniszczona (spalona) i opuszczona.

W 1781 roku właściciele majątku kupili złoże wapienne, po czym uruchomili kopal­nię wapna. W akcie kupna zawartym pomiędzy młynarzem Johannem Christophem jako sprzedającym a młynarzem Johannem Gottliebem Tost jako kupującym z 8 sierpnia 1793 roku jest mowa o dworskim Kalkhaus, który znajduje na parceli cieszowskiego młynu wodnego i dla którego została ustalona roczna dzierżawa w wysokości l talara królew­skiego i 20 srebrnych groszy. Z tego przekazu wynika, że wydobycie wapnia miało miejsce już wówczas, gdy majątkiem zarządzała Charlotte Sophia Tugenbreich von Platen, z domu von Liers i Wilkau ze Strugi. Z powyżej wymienionego źródła wiemy także o istnieniu młynu wodnego. W początkach XIX wieku zaniechano wydobycia wapna. Wpływ na to miała wojna lat 1806-1807, a przede wszystkim niska opłacalność. Głęboko położone zło­ża były zalewane przez wody podskórne. W ostatniej ćwierci XIX wieku ponowiono próbę wydobycia wapna — czynny był jeszcze jeden piec.

Cieszów administracyjnie należał do okręgu świdnickiego dawnego księ­stwa świdnickiego, później do powiatu wałbrzyskiego w rejencji wrocławskiej.