XXXIV Sesja w dniu 28 grudnia 2022, godz. 10:00 w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/292/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatków lokalnych na 2023 rok.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.

10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej Komisji na rok 2023.

11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/214/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Stare Bogaczowice oraz ustalenia zasad i wysokości diet przewodniczących rad sołeckich i członków rad sołeckich.

12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów przewozu jakie ponoszą dowożąc dziecko niepełnosprawne do placówki oświatowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Stare Bogaczowice.

13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

14. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice.

15. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów.

16. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Struga.

17. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwaliszów.

18. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany przebiegu ulicy Leśnej w miejscowości Stare Bogaczowice.

19. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany uchwały nr XX/171/17 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

20. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

21. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/300/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

22. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Bogaczowice.

23. Interpelacje i zapytania Radnych.

24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich Sesjach.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zamknięcie obrad.