XL Sesja w dniu 20 listopada 2023, godz. 14:00 w Gminnym Centrum
Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 września 2023 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy Stare Bogaczowice o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stare Bogaczowice w roku szkolnym      2022 /2023.
6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023.
7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie stawek podatków lokalnych na 2024 rok.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stare Bogaczowice                        z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie gminnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice
11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stare Bogaczowice.
12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice.
13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice.
14. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostków.
15. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany przebiegu ulicy Szmaragdowej w miejscowości Jabłów.
16. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwaliszów.
17. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłów.
18. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bogaczowice.
19. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych.
20. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie wydania opinii w sprawie zmiany nazwy Powiatu Wałbrzyskiego na Powiat Sudecki.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad.


Link do przednich porządków obrad Rady Gminy Stare Bogaczowice