II Sesja Rady Gminy Stare Bogaczowice w dniu 21 czerwca 2024, godz. 12:00
w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Raport o stanie Gminy Stare Bogaczowice za rok 2023.
6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice wotum zaufania za rok 2023.
7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2023.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice.
11. Uchwała Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego obszaru Funkcjonalnego" SUMP.
12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin.
13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Struga.
14. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Struga.
15. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów.
16. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszów.
17. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przejęcia w zarządzanie przez Gminę Stare Bogaczowice przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych.
18. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniu treningowym.
19. Interpelacje i zapytania Radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.Link do przednich porządków obrad Rady Gminy Stare Bogaczowice