XLIII Sesja w dniu 23 kwietnia 2024, godz. 10:00 w Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Starych Bogaczowicach

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Uchwała Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024.

6. Uchwała Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice.

7. Uchwała Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Struga.

8. Uchwała Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubomin.

9. Uchwała Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2024 r.".

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach za rok 2023.

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Bogaczowice za rok 2023.

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad.
Link do przednich porządków obrad Rady Gminy Stare Bogaczowice