IV Sesja w dniu 1 marca 2019, godz. 11 00 w sali narad Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019.

b) Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

c) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/281/19 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2019.

d) Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020.

e) Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice.

f) Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania.

g) Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej za środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz sposobu jej rozliczania.

h) Uchwała w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Stare Bogaczowice.

i) Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

j) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego

k) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnoślaskiego.

l) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stare Bogaczowice do przygotowania i realizacji partnersiego projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020.

m) Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Bogaczowice w 2019 r.”

n) Uchwała w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. „IV GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE”

o) Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

p) Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Bogaczowice na lata 2019-2021.

r) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice

6. Sprawozdanie Kierownika GOPS z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

9. Wolne wnioski i informacje

10. Zamknięcie obrad