Komisja Spraw Społecznych

Kmiecik Emilia

Przewodnicząca komisji

Sobota Justyna

Członek Komisji

Stańko Nina

Członek Komisji

Świteńki Rodryg

Członek Komisji

Król Lucyna

Członek Komisji

Data Marzena

Członek Komisji

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych jest wnioskowanie i opiniowanie w zakresie kultury, oświaty, spraw socjalnych, zdrowia, kultury fizycznej, przestrzegania ładu i porządku publicznego oraz spraw samorządowych.Komisja Finansowo-Budżetowa

Zarzeczny Ariel

Przewodnicząca komisji

Rajca Aneta

Członek Komisji

Karczmarz Arkadiusz

Członek Komisji

Mikulski Daniel

Członek Komisji

Podgórski Edward

Członek Komisji

Przedmiotem działania Komisji Finansowo-Budżetowej jest opiniowanie projektu budżetu Gminy,opracowywanie i opiniowanie wniosków pozostałych komisji merytorycznych Rady w zakresie gospodarki finansowej.Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej

Uchmanowicz Marcin

Przewodniczący komisji

Kamińska Izabela

Członek Komisji

Pryczek Tomasz

Członek Komisji

Stępnik Alicja

Członek Komisji

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej jest wnioskowanie i opiniowanie w zakresie spraw związanych z organizacją rolniczej i leśnej działalności gospodarczej, obrotu gruntami rolnymi, ochrony środowiska, gospodarowania mieniem komunalnym, infrastrukturą techniczną oraz w zakresie działania podmiotów gospodarczych na terenie Gminy.Komisja Rewizyjna

Mikulski Daniel

Przewodniczący komisji

Świteńki Rodryg

Członek Komisji

Kmiecik Emilia

Członek Komisji

Podgórski  Edward

Członek Komisji

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: -legalności -gospodarności -rzetelności -celowości -zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Kamińska Izabela

Przewodnicząca komisji

Sobota Justyna

Członek Komisji

Uchmanowicz Marcin

Członek Komisji

Stępnik Alicja

Członek Komisji


Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy skarg na działalność Wójta Gminy i jednostek organizacyjnych. Oraz rozpatrzenie składanych przez obywateli wniosków i petycji.