Obowiązujące w Gminie Stare Bogaczowice

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

■ od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 16,00 zł.

■ od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stanowiących mienie Gminy

Pojemność pojemnika

stawka

60l

2,69 zł

110l

5,42 zł

120l

5,91 zł

240l

11,83 zł

1100l

54,18 zł

2500l

123,14 zł

Każdy właściciel i użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w zawiadomieniach przekazanych przez Urząd Gminy Stare Bogaczowice z góry, bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Opłatę należy wnosić w wysokości wskazanej w deklaracji bądź decyzji.
  • W tytule wpłaty/przelewu należy wskazać, za który miesiąc wnoszona jest opłata i adres nieruchomości, której dotyczy.
  • Wpłat można dokonywać za pośrednictwem banków, Internetu, Poczty Polskiej lub innych placówek świadczących usługi płatnicze.
  • Bez dodatkowych opłat wpłaty można dokonać w kasie Monetii w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice oraz we wszystkich innych placówkach BNP Paribas.
  • Informacje o wysokości opłat i indywidualnych numerach kont udzielane są w pokoju nr 116 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, telefon: 74 8452133 lub mailowo pod adresem a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl

Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności