Obowiązujące w Gminie Stare Bogaczowice

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


■ od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


odpady zbierane w sposób selektywny
odpady zbierane w sposób nieselektywny

od każdego mieszkańca zamieszkującego 

daną nieruchomość
 

14,00

21,00


■ od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stanowiących mienie Gminy

pojemność pojemnika

w zależności od sposobu zbierania odpadów

selektywny

nieselektywny

60l

20,00 zł

30,00 zł

110l

30,00 zł

45,00 zł

120l

35,00 zł

50,00 zł

240l

60,00 zł

100,00 zł

1100l

300,00 zł

500,00 zł

2500l

700,00 zł

1000,00 zł

 

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w zawiadomieniach przekazanych przez Urząd Gminy Stare Bogaczowice z góry, bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Opłatę należy wnosić w wysokości wskazanej w deklaracji bądź decyzji.
  • W tytule wpłaty/przelewu należy wskazać, za który miesiąc wnoszona jest opłata i adres nieruchomości, której dotyczy.
  • Wpłat można dokonywać za pośrednictwem banków, Internetu, Poczty Polskiej lub innych placówek świadczących usługi płatnicze.
  • Bez dodatkowych opłat wpłaty można dokonać w kasie BGŻ w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice oraz we wszystkich innych placówkach PNB Paribas.
  • Informacje o wysokości opłat i indywidualnych numerach kont udzielane są w pokoju nr 116 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, telefon: 74 8452133


Uchwała nr VI/52/2019 ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik