Obowiązujące w Gminie Stare Bogaczowice

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

■ od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

1. Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi zgodnie z obowiązkiem w sposób selektywny ustalona została w wysokości 22,00 zł  od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny - ustalona została w wysokości 44,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość.

■ od użytkowników nieruchomości niezamieszkałych stanowiących mienie Gminy

1. Ustala się stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice, jeśli odpady komunalne zbierane są zgodnie obowiązkiem w sposób selektywny


Pojemność pojemnika

Stawka

60 l

3,34zł

110 l

6,14 zł

120 l

6,69 zł

240 l

13,38 zł

1100 l

61,40 zł

2500 l

139,54 zł

2. Ustala się stawki opłat za pojemnik na odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane zgodnie obowiązkiem w sposób selektywny


Pojemność pojemnika

Stawka

60 l

6,68 zł

110 l

12,28 zł

120 l

13,38 zł

240 l

26,76 zł

1100 l

122,80 zł

2500 l

279,08 zł


Każdy właściciel i użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej. 

- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w zawiadomieniach przekazanych przez Urząd Gminy Stare Bogaczowice z góry, bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca.

- Opłatę należy wnosić w wysokości wskazanej w deklaracji bądź decyzji.

- W tytule wpłaty/przelewu należy wskazać, za który miesiąc wnoszona jest opłata i adres nieruchomości, której dotyczy.

- Wpłat można dokonywać za pośrednictwem banków, Internetu, Poczty Polskiej lub innych placówek świadczących usługi płatnicze.

- Bez dodatkowych opłat wpłaty można dokonać w kasie Monetii w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice oraz we wszystkich innych placówkach BNP Paribas.

- Informacje o wysokości opłat i indywidualnych numerach kont udzielane są w pokoju nr 116 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, telefon: 74 8452133 lub mailowo pod adresem a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl. 

Telefon Komórkowy 513315996 do kontaktu z mieszkańcami w sprawach odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XXI/196/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/97/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA XXI/197/2021 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/133/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi