EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca.

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Podziałanie: 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AW

Wartość projektu: 1.747.000 zł

Wartość dofinansowania: 1.484.950 zł

Wkład własny Partnerów: 262. 050 zł

Koordynator
Tomasz Gromala
tel.
e-mail:

Opis projektu

Planowane działania w ramach projektu:
-  rozbudowę infrastruktury turystycznej, służącej zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym m.in:
> budowę wieży widokowej,
> montaż 11 wiat turystycznych
> montaż 77 tabli informacyjnych.

WNIOSKODAWCA:
Gmina Czarny Bór

PARTNERZY:
- Gmina Stare Bogaczowice
- Gmina Szczawno Zdrój
- Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

ZAPLANOWANE ZADANIA:
W ramach projektu zaplanowano zadania inwestycyjne, zadania związane z edukacją ekologiczną powiązane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zadania związane z zarządzaniem i promocją projektu.

ZADANIE 1 - Rozbudowa infrastruktury turystycznej Wokół Trójgarbu i Chełmca

W ramach zadania zaplanowano:
a/ budowę wieży widokowej na szczycie Trójgarbu (obszar Gminy Czarny Bór)
b/ montaż małej architektury turystycznej na obszarze szlaku turystycznej Ekomuzeum Wokół
Trójgarbu (obszar Gmin Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Szczawno Zdrój, w tym:
- 11 wiat turystycznych,
- 34 stołów z ławkami,
- 76 tablic informacyjnych,
- 77 kierunkowskazów,
- 31 stojaków na rowery
- 34 kosze na śmieci

ZADANIE 2 - Edukacja ekologiczna i wykorzystanie nowoczesnych technologii

W ramach zadania zaplanowano:
a/ działania edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach 3 gmin partnerskich,
b/ opracowanie i udostępnienie elektronicznych materiałów informacyjnych o EKOMUZEUM na stronie www.wokoltrojgarbu.pl
c/ opracowanie, montaż wdrożenie elektronicznego systemu informacji turystycznej


http://www.wokoltrojgarbu.pl/


=====================================================================================

Budowa i wyposażenie dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji  Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga

Głównym celem realizacji projektu jest budowa dwóch Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej (LOIS) w Strudze i

Chwaliszowie, sołectwach gminy Stare Bogaczowice, w terminie do 05.2019 roku. Cel wpisuje się w cel główny RPO WD 2014-2020 oraz cel 6 osi priorytetowej. Budowa obiektów pozwoli Gminie na stworzenie Klubu Integracji Społecznej. KIS będzie zarządzał obiema placówkami. Każda z placówek będzie miała inną funkcjonalność.

Zadania realizowane w projekcie: 

Z1 

Przygotowanie Dokumentacji Projektu, 

Czas realizacji: 03.2017 - 05.2018

Z2

Budowa LOIS w Chwaliszowie i w Strudze, Czas realizacji: 02.2018 - 05.2019.

Z3

Nadzór budowlany, Czas 

realizacji: 03.2018 - 05.2019.

Z4 

Wyposażenie placówek w Chwaliszowie i Strudze, Czas realizacji: 05-08.2019 Z5

Zarządzanie projektem, Czas realizacji: 02-08.2019

Z6 

Działania promocyjne,

Czas realizacji:
03-08.2019.
Lokalizacja:  dz. nr 170/1, 169/2 obręb 0008

Struga oraz dz. nr 194,
191, 443/3 obręb 0001 Chwaliszów.
Rezultaty osiągnięte w projekcie:

1. Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, 2 szt.

2. Liczba wyposażonych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacjispołeczno-zawodowej, 2 szt. 

3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 2 szt.

4. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), 1 szt. 

Wskaźnik rezultatu: 5.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach
(innych niż przedsiębiorstwa)– ogółem, 2 EPC.

=====================================================================================

                                                     

W dniu 01.02.2019 r. Wójt Gminy Stare Bogaczowice podpisał umowę z samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację 

Operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1”, 

mającą na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Cieszów poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w wysokości 500 000,00 zł. 

Wartość całej inwestycji to 999 612,63 zł. 

Planowany termin zakończenia robót to koniec października bieżącego roku.

Lokalizacja: dz nr 175/1 obręb Cieszów


=======================================================================================================

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Miło nam poinformować, że Gmina Stare Bogaczowice w roku 2019 uczestniczyła w konkursie grantowym na pozyskanie środków na realizacje budowy siłowni zewnętrznej oraz utworzenie terenu rekreacyjnego w Jabłowie. Złożony wniosek został pozytywie oceniony przed grantodawcę tj. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

W efekcie tego Gmina Stare Bogaczowice podpisała w dniu 24.01.2020 r. umowę ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu o powierzeniu grantu w wysokości ok. 30 000 zł na sfinansowanie zadania pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego". Maksymalny udział grantu w całkowitych kosztach kwalifikowanych realizacji zadania, wynosi 100%. Finanse w całości pochodzą z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 8 maja 2020 r. zostało wszczęte postępowanie, które wyłoni wykonawcę na zrealizowanie tego zadania. 


Spieszymy z informacją, że zostało zrealizowane wyżej wymienione zadanie budowy siłowni zewnętrznej wraz z terenem rekreacyjnym. Obiekt jest ogólnodostępny od 1 lipca 2020 roku i zapraszamy do korzystania z niego przez wszystkich mieszkańców Jabłowa, Gminy Stare Bogaczowice oraz gości i turystów. Życzymy dożo zdrowia w związku z wykorzystaniem urządzeń siłowni. 

Jednocześnie nadmieniamy, że ze względu na panująca pandemię koronawirusa, nie odbyło się planowane wcześniej uroczyste otwarcie siłowni. Zapewniamy że, po ustąpieniu pandemii festyn powiązany z uroczystym otwarciem zostanie zorganizowany przez Gminę.


========================================================================================================


Konkurs Grantowy zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

dotycząca realizacji projektu grantowego pn.

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


Gmina Stare Bogaczowice złożyła wniosek w konkursie grantowym zdalna szkoła. Wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 24 kwietnia została podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego. 

Po złożeniu zapytania ofertowego, została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Zakupiony sprzęt komputerowy został w całości przekazany Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach.


========================================================================================================