Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
A- A A+

Deklaracja dostępności Gmina Stare Bogaczowice

Urząd Gminy Stare Bogaczowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Stare Bogaczowice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1.1 Treść nietekstowa
 • 1.3.1 Informacje i relacje
 • 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu
 • 2.4.4 Cel linku (w kontekście)
 • 3.3.2 Etykiety lub instrukcje
 • 4.1.1 Parsowanie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Barecka-Hajduk.
 • E-mail: rop@starebogaczowice.ug.gov.pl
 • Telefon: 748452550

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sektretarz Gminy Stare Bogaczowice
 • Adres: ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice
 • E-mail: sekretarz@starebogaczowice.ug.gov.pl
 • Telefon: 748452220

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Do części biurowej prowadzi jedno ogólnodostępne wejście z zadaszonym podestem (z dwoma schodami) oraz przedsionkiem. Do drzwi wejściowych prowadzi również podjazd (pochylnia) zaopatrzona na całej jej długości w poręcz -przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z wózkami dziecięcymi czy osób starszych. Pierwsze drzwi wejściowe do przedsionka i drugie zamykające przedsionek nie są automatyczne. Pierwsze drzwi są jednoskrzydłowe oszklone, drugie drzwi z dwuskrzydłowe. Z przodu budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.