W połowie grudnia   większości rad gmin podjęła uchwały o budżecie na rok 2017. Jest to uchwała nad którą radni pracują ze szczególną uwagą. Budżet pokazuje  źródła dochodów i przychodów zarówno własnych jak i zewnętrznych oraz na co te środki zostaną przeznaczone. A jeśli zaplanowane wydatki są większe od dochodów musi być pokazane źródło pokrycia różnicy np.; poprzez zaciągnięcie kredytu lub wykorzystanie nadwyżki z lat ubiegłych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, która jest organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2017.

            W roku 2017 planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.336.129,90 zł oraz wydatki w kwocie 18.113.914,38 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 3.777.784,48 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 262.500 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

            Główne dochody jakie trafią do gminy, w wysokości ponad 4 milionów 700 zł,  będą pochodzić z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i firm oraz udziału  gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Równie dużą pozycję w dochodach stanowi subwencja oświatowa w wysokości 4,7 mln zł. Pozostałe dochody będą pozyskane najmu i dzierżawy lokali komunalnych, dotacji na   realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

            Kwota 18mln 113 tys. zł przeznaczona na wydatki zostanie spożytkowana na działalność Zespołu Szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej..

5,5 mln zł w dziale oświat zostanie spożytkowane na wynagrodzenia nauczycieli, dowóz dzieci do szkół, dotacje dla przedszkoli oraz termomodernizację budynku szkoły.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie dysponował kwotą 1mln 195tys.zł i na zadania w zakresie domów pomocy społecznej, zasiłki stałe, opiekuńcze i pomoc w naturze. Sfinansowane będą też dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci i utrzymanie OPS. Kolejną sferą na którą zostanie przekazana kwota 3 mln 400 tys.zł jest pomoc rodzinie. Ponad 2 mln zł zostanie wydane na program Rodzina500+ a pozostałe na świadczenia rodzinne.

Wydatki na działalność urzędu gminy  i wynagrodzenia pracowników, działalność rady gminy, prowizje dla sołtysów i  działalność sal sołeckich pochłoną prawie 2 mln 800 tys.zł.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzyma na swoją działalność 730 tys.zł i realizację zadań z zakresu kultury na terenie gminy.

W budżecie zaplanowano na zadania  inwestycyjne kwotę 4,5 mln zł, za którą zostaną zrealizowane takie zadania jak: budowa chodnika w Starych Bogaczowicach i Strudze, montaż barier ochronnych przy drogach gminnych, powstanie  świetlic w Chwaliszowie i Strudze. Dofinansowana zostanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa instalacji fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej. Powstaną również boiska wielofunkcyjne w Chwaliszowie, Cieszowie, Gostkowie, Starych Bogaczowicach i Nowych Bogaczowicach.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono 530 tys.zł a na oświetlenie dróg 225 tys.zł.

Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli na dalszą zmianę warunków życia w naszej gminie.