Kwalifikacja trwać będzie w terminie 1 marca – 13 marca w godz. 13:00 – 17:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 20–24, brama 22, pok. 229–231.

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wałbrzychu:

. Stare Bogaczowice 10.03 i 13.03.2017r.

kobiety 13.03.2017r.

Do kwalifikacji wojskowej Wójtowie/Burmistrzowie wzywać będą:
1. mężczyzn urodzonych w 1998 roku (rocznik podstawowy),

2. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997 (rocznik starszy), którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3. do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2010r., nr 54, poz. 321),

5. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną o ile taką posiadają,
- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawający do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny zabierają ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z okresu 12 ostatnich m-cy),
- książeczkę wojskową.