Komunikat dotyczący realizacji projektu grantowego wymiany starych kotłów węglowych.

Gmina Stare Bogaczowice jako Lider projektu

pn. „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Poddziałanie: 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) – granty.

niniejszym informuje, że dobiegają końca ustalenia dotyczące realizacji projektu z IPAW- Instytucją Organizującą Konkurs związanego z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła na w/w obszarze 5 gmin.

Projekt dedykowany jest osobom fizycznym zamieszkującym obszar objętym projektem i będącymi jednocześnie:

- Właścicielami budynków jednorodzinnych

- Właścicielami mieszkań w budynkachwielorodzinnych

- Najemcami mieszkań w budynkach wielorodzinnych(posiadającymi tytuł do lokalu mieszkalnego)

Rzeczowy zakres inwestycji podlegający dofinansowaniu:

- Demontaż starego źródła ciepła i instalację kotła spalającego paliwa gazowe

- Demontaż starego źródła ciepła i instalację kotła spalającego biomasę (np. kocioł na pellety)

- Demontaż starego źródła ciepła i instalację źródła ciepła opartego o OZE (np. pompa ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna)

- Demontaż starego źródła ciepła i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby c.w.u. i potrzeby produkcji energii elektrycznej

- Zakup i instalację systemu zarządzania energią (np. termostaty, czujniki temperatury)

- Modernizacja instalacji grzewczej umożliwiająca dostęp do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne

Wysokość grantu:

Dofinansowaniem objęta będzie inwestycja w kwocie do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy czym limit kwotowy wynosi odpowiednio:

- 6.440 zł dla instalacji gazowych

- 10.150 zł dla instalacji spalających biomasę

- 15.050 zł dla instalacji z OZE (pompa ciepła)

- 16.800 zł dla instalacji z OZE (pompa ciepła + fotowoltaika)

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, w oparciu o uproszczony audyt energetyczny/audyt energetyczny wg. metodologii wskazanej przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Zaplanowano spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu grantowego dla mieszkańców Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój w następujących terminach:

- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój: 24.03.2021 r. (godz. 16:00) oraz 07.04.2021 r. (godz. 18:30)

- Gmina Czarny Bór: 24.03.2021 r. (godz. 18:30) oraz 07.04.2021 r. (godz. 16:00)

- Gmina Miejska Kamienna Góra: 25.03.2021 r. (godz. 16:00) oraz 08.04.2021 r. (godz. 18:30)

- Gmina Kamienna Góra: 25.03.2021 r. (godz. 18:30) oraz 08.04.2021 r. (godz. 16:00)

- Gmina Stare Bogaczowice: 29.03.2021 r. (godz. 18:30) oraz 01.04.2021 r. (godz. 16:00)

Miejsce spotkania zostanie podane w oddzielnym komunikacie.

Terminy naboru składania wniosków o udzielenie grantu przewiduje się przeprowadzić w poszczególnych gminach w kwietniu i maju 2021 r.

Szczegółowe terminy zostaną podane w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.


Komunikat dotyczący realizacji projektu grantowego wymiany starych kotłów węglowych