Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica –Wałbrzych – granica państwa


Treść odpowiedzi Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej PDF


Szanowni Państwo Wójtowie,
uprzejmie dziękuję za przekazanie Państwa stanowiska w sprawie projektowanej linii kolejowej na odc.
Żarów - Świdnica – Wałbrzych – granica państwa. Pomimo tego, że jest ono krytyczne, to stanowi istotny
wkład do przeprowadzanej przez Wykonawcę Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ)
analizy wielokryterialnej wariantów przedmiotowej linii kolejowej.
Chciałbym wyjaśnić, że w ramach II etapu STEŚ porównuje się wszystkie zaproponowane warianty
przebiegu linii kolejowej, w tym te zaproponowane przez samorządy, zarówno pod względem społecznym,
ekonomicznym, jak i środowiskowym. Priorytetem inwestora jest minimalizacja niedogodności, które mogą
wystąpić w ramach prowadzonej inwestycji.
Każdy planowany fragment linii kolejowej jest szczegółowo analizowany pod kątem kolizji z istniejącą
zabudową mieszkaniową i przemysłową. Badane są skrzyżowania z infrastrukturą komunalną, sieciami
energetycznymi, układem drogowym, położenie względem zabytków itp. W przypadku konieczności
przejęcia nieruchomości, na których zlokalizowane są obiekty infrastruktury służące wykonywaniu przez
jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, podmiotom tym przysługuje odszkodowanie. Inwestor
dokłada wszelkich starań, by proponowane przebiegi w możliwie niewielkim stopniu wpływały negatywnie na
funkcjonowanie społeczności.
Pamiętać należy, że w przypadku powstawania dużych inwestycji liniowych, w tym linii kolejowych, kolizje z
innymi elementami infrastruktury są niemożliwe do uniknięcia. Dzieje się tak zwłaszcza w obrębie przejść
nowej linii przez tereny silnie zurbanizowane. Jest to niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia
wysokiej dostępności (np. przystanek lub stacja w pobliżu poszczególnych miejscowości) dla nowo
powstającej infrastruktury i zachowania jej parametrów funkcjonalnych – takich jak zapewnienie
odpowiednich, konkurencyjnych wobec innych środków transportu czasów przejazdów (tj. potencjał
przewozowy danego obszaru). Współczesne rozwiązania projektowe i inżynieryjne, umożliwiają jednak
znaczącą redukcję potencjalnych negatywnych skutków kolizji z innymi obiektami – zarówno istniejącymi, jak
i planowanymi.
Odnosząc się zaś do Państwa wątpliwości związanych z możliwością migracji zwierząt wskazać należy, że
będzie ona zapewniona poprzez projektowany system przejść dla zwierząt: dużych, średnich, małych oraz
płazów. Obiekty te zaprojektowano w miejscach kluczowych (tam, gdzie występuje wzmożona migracja
zwierząt).
Po zakończeniu prac w ramach III etapu STEŚ zostanie wybrany wariant rekomendowany, przekazany do
dalszych prac nad przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko w celu pozyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta określi miejsce realizacji przedsięwzięcia, które będzie
podlegało uszczegółowieniu w toku kolejnych faz prac projektowych.Ponadto, wyjaśnić należy, że w ramach decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przeprowadzane są
wywłaszczenia niezbędnych dla inwestycji nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Za przejęte
nieruchomości Wojewoda decyzją administracyjną określa wysokość odszkodowania. Nieruchomości
pozostające w sąsiedztwie inwestycji, tak na etapie jej realizacji (budowy), jak i po jej uruchomieniu
(eksploatacji) nie powinny być narażone na negatywne skutki. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wyniknie, że mimo zastosowania dostępnych
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem inwestycji, m.in. trasy komunikacyjnej, tworzy się obszar ograniczonego
użytkowania. W ramach powyższego wprowadzane są środki odszkodowawcze.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że na stronie internetowej CPK pod adresem:
https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-
kolejowej-zarow-granica-panstwa znajduje się interaktywna mapa z proponowanymi przebiegami linii
kolejowej oraz wszelkimi aktualnymi informacjami dotyczącymi przedmiotowego projektu.
Z wyrazami szacunku
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Mikołaj Ochman