O G Ł O S Z E N I E

Nabór wniosków na dofinansowanie

do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

i zbiorników bezodpływowych (szamb)

Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych (osoby fizyczne i  wspólnoty mieszkaniowe) do składania wniosków na dofinansowanie do  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o  przepustowości do 7,5 m3/d lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe (szamb).

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i  ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do

sekretariatu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

od dnia 16 maja do 16 czerwca br.

Regulamin udzielenia dotacji na ten cel oraz niezbędne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/

lub http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl w zakładce informacje/ ogłoszenia i obwieszczenia, jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. 124.

Informacja telefoniczna: 748452718 lub 748452165

Uchwała i Regulamin określający szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Stare Bogaczowice.

WNIOSEK O przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe na terenie Gminy Stare Bogaczowice.

Oświadczenie właściciela, współwłaściciela nieruchomości

WNIOSEK o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/szczelnego zbiornika bezodpływowego