Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.


Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).


Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:


- całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
- przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
- przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.


Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.Opracowanie: MSWiA

pismo Sekretarza Stanu w MSWiA, Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym Pana Pawła Szefernakera skierowane do Marszałków Województw, Prezydentów Miast, Starostów, Burmistrzów i Wójtów w związku z wprowadzeniem zarządzeniem nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r., trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopnia CHARLIE-CRP) – obowiązującego od 21 lutego 2022 r., od godz. 21.00, do 4 marca 2022 r., do godz. 23.59