OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE 

Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R.

w celu uzgodnienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 5713 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXI/199/2021z dnia 25 czerwca 2021 roku Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie przeprowadzenia konsultacjiz mieszkańcami Gminy Stare Bogaczowice projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021 -2027

zapraszam do udziału w ww. konsultacjach mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice

Cel konsultacji: umożliwienie mieszkańcom, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag w sprawie projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027"

Przedmiot konsultacji: projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021-2027.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji : od 28 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji: imienne wyrażanie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

Sposób poboru formularza: Sekretariat Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, strona internetowa Gminy Stare Bogaczowice: www.starebogaczowice.ug.gov.pl , Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl

Sposób składania formularza : wypełnione formularze należy składać w terminie od 28 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice lub przesłać na adres mailowy urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione :

Mieszkańcom Gminy – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji;

Radzie Gminy– na najbliższej sesji.

Wójt

Gminy Stare Bogaczowice

/-/ Mirosław LechProjekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice na lata 2021 - 2027

Formularz zgłaszania opinii/ uwag