Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego, po roku za który składasz oświadczenie.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Czyli, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w niedzielę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Opłatę przedsiębiorca wnosi w wysokości:

1)525 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, a jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 37.500 zł – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2)525 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),a jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 37.500zł– w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3)2.100 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu , a jeżeli wartość sprzedaży przekroczy 77.000 zł – w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego

Nie dokonanie wpłaty w wyżej podanych terminach roku kalendarzowego objętego zezwoleniem powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w terminie 14 od jej doręczenia.

Wzór oświadczenia znajduje się na BIP Gminy Stare Bogaczowice w kartach usług.