W związku z coraz częstszymi interwencjami mieszkańców Gminy Stare Bogaczowicach przypominamy, że:

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe określone zostały w uchwale Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice.

Oto wybrane z nich:

§ 23. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) właściwej opieki nad nimi,

2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za zachowanie tych zwierząt,

3) zabezpieczenia nieruchomości, na terenie której utrzymywane jest zwierzę domowe w taki sposób, aby zwierzę nie mogło się z niej wydostać,

4) zapewnienia pełnego nadzoru nad tym zwierzęciem.

§ 24. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

wyposażenie psa w obrożę,

wyprowadzanie psa wyłącznie na smyczy,

zabezpieczenie nieruchomości, na terenie której pies porusza się swobodnie w taki sposób, aby zapobiec wydostaniu się psa poza jej granice, stały i skuteczny nadzór nad psem.

Na podstawie art. 54 Kodeksu wykroczeń możliwe jest nałożenie grzywny w wysokości od 20 do 500 złotych. Z kolei zgodnie z art. 77 osobę, która nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, można ukarać grzywną w wysokości od 50 do 250 złotych.

Przypominamy również o obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie wynika on z zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Art. 56. 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju (…) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie (…).

Art. 85. 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie (…), podlega karze grzywny.