W związku z zainteresowaniem ze strony rodziców programem ministerialnym

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -

,,Granty PPGR"

informujemy, iż dzieci z rodzin popegeerowskich mogą dostać wsparcie przy zakupie komputerów.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie ,,Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Stare Bogaczowice. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR .

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletniość i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

1. Złożenie oświadczenia dla rodzica /opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie powinno się dołączyć do oświadczenia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7).

Program skierowany jest do dzieci/uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatni m roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia/wnioski /zgody tj.:

- oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,

- oświadczenie ucznia szkoły średniej , który pełnoletniość - dot. ucznia szkoły średniej, który ma ukończone 18 lat,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR członka rodziny dziecka (tj. rodzica. dziadka, pradziadka, opiekuna prawnego) wskazanego w oświadczeniu weryfikacji stanu faktycznego należy złożyć nie zwłocznie do 3 listopada 2021 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nic będą rozpatrywane.

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/ uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery zostaną przekazane na władność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

- laptop zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole ,

- rodzic wyrazi zgody na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

- rodzic z obowiąże się w okresie 2 lat do co sześciomiesięcznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracowników i Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach.

Informujemy, że:

- złożone dokumenty będą weryfikowane w zakresie poprawności danych oraz ustalenia czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie,

- zweryfikowane poprawnie dokumenty będą podstawą do przygotowania wniosku aplikacyjnego przez gminę Stare Bogaczowice.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W załączeniu przekazujemy dokumenty do wypełnienia oraz pytania i odpowiedzi, które mogą być pomocne w/w temacie.

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun prawny/rodzic dziecka)

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

pytania i odpowiedzi