Wójt Gminy Stare Bogaczowice przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych – z przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Bogaczowice - http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/95

Umowa ta musi mieć charakter pisemny.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z  odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej, (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba, że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.

Kontrole zawartych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będą wezwani w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wezwania, do przedłożenia kopii aktualnych umów oraz dowodów wpłat za usługę.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);
  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.