Od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – Dz.U. 2019, poz. 1775 z późn. zmianami) określa, że spisem obejmuje się:

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (Art. 3 pkt. 3)

- oraz osoby fizyczne (Art. 3 pkt. 1 i 2 ww. Ustawy). 

W związku z powyższym spisem objęte są również osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Obiekt zbiorowego zakwaterowania (OZZ) to zespół pomieszczeń (pokoi i innych pomieszczeń pomocniczych), zlokalizowanych w jednym lub kilku budynkach, zajętych przez jeden odrębny zakład, świadczący usługi w zakresie następujących działalności:

- nauka i praca,

- system pieczy zastępczej oraz placówki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami,

- leczenie i opieka,

- obiekty instytucji wyznaniowych,

- tymczasowe schronienie,

- mieszkania chronione,

- zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Celem spisu w obiektach zbiorowego zakwaterowania jest pozyskanie informacji o liczbie osób przebywających w poszczególnych typach obiektów. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do opracowania liczby ludności Polski.

Wszystkie dane o obiekcie i jego mieszkańcach według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00. przekazywane są przez zarządzającego obiektem, w zakresie posiadanej dokumentacji (Art. 19 ww. Ustawy). Spisu osób w obiektach zbiorowego zakwaterowania należy dokonać poprzez  specjalną elektroniczną aplikację spisową dostępną  poniżej pod przyciskiem “Przejdź do aplikacji spisowej dla Obiektów Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ)”. Dane w aplikacji można wypełnić odrębnie dla każdej osoby lub przekazać załączając plik z danymi (struktura do pobrania poniżej). Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad wypełniania aplikacji znajdują się poniżej.

Na adresy poszczególnych obiektów zbiorowego zakwaterowania skierowany został list Prezesa GUS, wraz z nadanym loginem danego obiektu, służącym do aktywacji konta  w aplikacji spisowej. Ważne jest, aby zachować login wskazany w liście, który konieczny jest do aktywacji konta.


Jednocześnie, osoby przebywające w OZZ w miarę dostępu do Internetu, podobnie jak osoby w mieszkaniach, mają możliwość dokonać samodzielnie spisu wykorzystując aplikację spisową dostępną pod adresem: https://spis.gov.pl/ czyli dokonać tzw. samospisu. Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań można odnaleźć na stronie https://spis.gov.pl/, gdzie zamieszczone są wytyczne dla osób dokonujących samospisu.

Szczegóły na stronie GUS

OZZ