Gmina Stare Bogaczowice jako Lider Projektu i Beneficjent uprzejmie przypomina i informuje, że od 4 maja do 7 maja 2021 roku mieszkańcy naszej Gminy mogą składać wnioski o udzielenie grantu na dofinansowanie wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i w mieszkaniach w domach wielorodzinnych. Wnioski z kompletem dokumentów przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 14:00 na sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach.

Projekt grantowy cieszy się, ku naszemu zadowoleniu, dużym powodzeniem wśród mieszkańców Gminy. Projekt zakłada wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Stare Bogaczowice co wydatnie przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez redukcję emisjiCO2 oraz redukcję emisji pyłów zawieszonych, a także do pozyskiwania energii elektrycznej na własne potrzeby z Odnawialnych Źródeł Energii ( OZE ).

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne. Grantobiorcy muszą posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości, w której będzie realizowany grant.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

- Modernizacje systemów grzewczych, wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na instalację źródła ciepła opartego o odnawialne źródło energii tj pompa ciepła; instalację kotła spalającego biomasę lub paliwa gazowe,

- Zakup i instalacje systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe),

- Zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej: na potrzeby pozyskania ciepłej wody użytkowej, na potrzeby produkcji energii elektrycznej,

- Przeprowadzenia modernizacji w celu ułatwienia dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące dom lub mieszkanie, w którym przeprowadzona jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy www.starebogaczowice.ug.gov.pl