Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i  zbiorników bezodpływowych (szamb)
Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych (osoby fizyczne i  wspólnoty mieszkaniowe) do składania wniosków na dofinansowanie do  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o  przepustowości do 7,5 m3/d lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe (szamb).
Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i  ekonomicznie nieuzasadniona.Wnioski wraz z załącznikami należy składać do
sekretariatu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice
od dnia 12 kwietnia do 11 maja br.Regulamin udzielenia dotacji na ten cel oraz niezbędne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/
lub  http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/1135,
jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. 225.
Informacja telefoniczna: 748452718 lub 748452165


Dokumenty do pobrania