W związku z wykrywaniem przekroczeń pozostałości substancji czynnych niedopuszczonych w uprawach, stosuj środki ochrony roślin:
1)    wyłącznie dopuszczone do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2)    zgodnie z etykietą, a mianowicie:
    w uprawach wskazanych w etykiecie;
    do zwalczania organizmów szkodliwych określonych w etykiecie;
    z zachowaniem odstępu czasu między poszczególnymi zabiegami określonego w etykiecie;
    nie przekraczając określonej w etykiecie maksymalnej dawki środka ochrony roślin na ha w sezonie wegetacyjnym;
    nie przekraczając określonej w etykiecie maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym;
    w odpowiednich fazach rozwojowych rośliny uprawnej i zwalczanego organizmu szkodliwego określonych w etykiecie;
    w odpowiednich warunkach atmosferycznych określonych w etykiecie;
    z zachowaniem okresu karencji (okres od ostatniego zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru rośliny uprawnej).


3)    z różnych grup chemicznych;
4)    przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie i skalibrowanego;
5)    wdrażając zasady integrowanej ochrony roślin kieruj się wytycznymi zawartymi w metodykach roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, które zostały opublikowane na stronie internetowej: www.agrofagi.com.pl.
Niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin niesie za sobą zagrożenia, w tym m. in.:
    prowadzi do utraty plonów;
    stwarza zagrożenie dla zdrowia konsumentów poprzez obecność pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych;
    prowadzi do uodporniania się organizmów szkodliwych na działanie środków ochrony roślin.

Uwaga! Zgodnie z art. 46 ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310
z późn. zm.), w przypadku gdy płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumentów, wojewódzki inspektor zakazuje
w drodze decyzji przeznaczania tych płodów do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania
do obrotu oraz określa sposób ich zagospodarowania.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
we Wrocławiu
Zbigniew Michalewski