Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza do zgłaszania uwag i opinii do projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”. Aktualizowany dokument nosi nazwę „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”.

Uwagi i opinie zbierane będą od dnia 22 marca 2018 r. do dnia 23 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem   http://strategia2030.badanie.net/

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres: Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie zbierania uwag i opinii jest:

Pani Barbara Kurasińska – Sekretarz Gminy Stare Bogaczowice.


Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej

Kwestionariusz