Konieczność złożenia nowych deklaracji

Informujemy, że w związku z podjęciem Uchwały nr VI/52/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od dnia 1 lipca 2019 roku zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych będzie obliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 lipca 2019 r. będą obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

■ nieruchomości zamieszkałe:


w zależności od sposobu zbierania odpadów

selektywny

nieselektywny

od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

 

14,00 zł

21,00 zł

■ nieruchomości niezamieszkałe stanowiące własność gminy Stare Bogaczowice:

pojemność pojemnika

w zależności od sposobu zbierania odpadów

selektywny

nieselektywny

60l

20,00 zł

30,00 zł

110l

30,00 zł

45,00 zł

120l

35,00 zł

50,00 zł

240l

60,00 zł

100,00 zł

1100l

300,00 zł

500,00 zł

2500l

700,00 zł

1000,00 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z koniecznością wypełnienia i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 15 lipca 2019 r. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

Wskazane jest, aby nową deklarację złożył ten sam właściciel, który składał poprzednią deklarację. W przypadku mieszkańców wspólnot mieszkaniowych nową deklarację składa Zarządca Wspólnoty.

Nowe wzory deklaracji będzie można pobrać począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. ze strony internetowej www.starebogaczowice.ug.gov.pl, zakładka - gospodarka odpadami komunalnymi lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, pokój nr 116.

Deklaracje należy składać w terminie od dnia 1 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice – pokój nr 116 lub listownie na adres: 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 132.

Nieruchomości niezamieszkałe stanowiące własność gminy Stare Bogaczowice nie są zobowiązane do składania nowych deklaracji. W ich przypadku nie zmieniła się metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tylko wysokość stawki. Otrzymają one zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy wnoszenia opłaty oraz numery rachunków nie ulegają zmianie.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok 2019. w oparciu o wcześniej obowiązującą metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki opłaty, zobowiązani będą do dokonania dopłaty wynikającej ze zmian.

Zmiana metody naliczenia oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, do którego gmina została zobowiązana.

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o kontakt osobisty - Urząd Gminy Stare Bogaczowice pokój nr 116 lub telefoniczny - 74 8452133.