Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1 c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Powiadomienie Nr 13/2019