Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Stare Bogaczowice w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 jako wnioskodawca w ramach projektu realizowanego w ramach konkursu zamkniętego (Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-366/19) ogłoszonego dnia 25.09.2019 zgodnie z harmonogramem naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne ( pierwszy typ operacyjny 9. 1 A) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji wskazanego projektu.

załączniki:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu "Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice"

Załączniki do ogłoszenia