O G Ł O S Z E N I E

Nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i  zbiorników bezodpływowych (szamb)

Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych (osoby fizyczne i  wspólnoty mieszkaniowe) do składania wniosków na dofinansowanie do  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o  przepustowości do 7,5 m3/d lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe (szamb).

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i  ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do

sekretariatu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice

od dnia 24 lutego do 6 marca br.

Regulamin udzielenia dotacji na ten cel oraz niezbędne formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej lub  http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/1135,

jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. 225.

Informacja telefoniczna: 748452718 lub 748452165