Z uwagi na wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na fermach i w gospodarstwach utrzymujących drób w województwach: lubelskim i wielkopolskim, istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa w Polsce. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu informuje, że hodowcy drobiu powiatu wałbrzyskiego powinni podjąć działania mające na celu aktywną ochronę przed możliwością zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków drobiu utrzymywanego na fermach. Szczegółowe obowiązki związane z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 722).

Hodowca powinien:

1. Pozostawić ptaki w zamknięciu i wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg;

2. Zabezpieczyć paszę i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa;

3. Karmić i poić drób wewnątrz budynków inwentarskich;

4. Stosować odzież i obuwie ochronne dedykowane wyłącznie do obsługi drobiu;

5. Stosować środki higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem, przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków;

6. Wyłożyć maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnić utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów mogących sugerować wystąpienie w stadzie wysoce zjadliwej grypy ptaków. Uwzględnić należy takie objawy, jak: apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji i zwiększoną śmiertelność, duszność, sinicę, wybroczyny, biegunkę, objawy nerwowe, w tym drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów.