Sołtys wsi Lubomin zawiadamia o zwołaniu zebrania wiejskiego w Lubominie w dniu 26 marca 2020 r. I termin 17:00, II termin 17:30, celem zebrania jest sprawozdanie rocznie Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej.