ZARZĄDZENIE NR 21 /2020

WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
                 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz jednostek

organizacyjnych Gminy Stare Bogaczowice w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 19, ust. 1 i ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1398, ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Stare Bogaczowice.

Interesanci w sprawach pilnych będą przyjmowani w godzinach od 10:00 do 12:00.

Dokumenty, pisma, wnioski należy składać wyłącznie w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice pok. 218.

3. Pozostałe sprawy w miarę możliwości prosimy załatwiać telefonicznie pod nr :

- 74 84522 20 - Sekretariat

- 74 84521 63-Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

- 74 84527 24- Referat Organizacyjny I Spraw Obywatelskich

- 74 84527 19 - Stanowisko Ds. Infrastruktury Technicznej i Dróg

- 74 84527 25 - Referat Finansowo- Budżetowy (podatki)

- 74 84527 30 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem mailowy: urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza: EPUAP.

5. Wszelkie spotkania oraz wyjazdy służbowe - planowane oraz zatwierdzone, wstrzymuję do odwołania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Podinspektorowi ds. kadr i Rady Gminy.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Stare Bogaczowice

/-/ Mirosław Lech