Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach przypomina wszystkim mieszkańcom  gminy o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Proces segregowania odpadów rozpoczyna się w naszych gospodarstwach domowych i musimy pamiętać, że odpady takie jak szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal nie powinny być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane a w workach na odpady selektywne nie mogą znajdować się odpady niezgodne z poszczególnymi frakcjami.

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/132/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Bogaczowice mieszkańcy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych w udostępnianych przez „ Sanikom” workach dla poszczególnych frakcji odpadów. „Gniazda”, które znajdują się na terenie gminy przypisane są nieruchomościom wielolokalowym i budynkom użyteczności publicznej.


Uchwała nr XIII/132/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Bogaczowice


W związku z powyższym prosimy i przypominamy, aby mieszkańcy zamieszkujący nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi nie wrzucali swoich odpadów do „gniazd”, tylko wystawiali zapełnione worki zgodnie z harmonogramem odbioru w miejscu wyodrębnionym obok swojej posesji , dostępnym dla podmiotu uprawnionego nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym odbiór.

Zdarza się nagminnie, że mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych nie mają już gdzie wrzucić swoich odpadów, gdyż pojemniki w „gniazdach” zapełniane są przez innych mieszkańców. Do pojemników tych trafiają także odpady, które nie powinny się tam znaleźć tj. części samochodowe, elementy ceramiki sanitarnej, opony, styropian, sprzęt agd czy odpady rozbiórkowe. Przypominamy, że wszelkie wielkogabaryty mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie oddać do PSZOK-ów w Kamieniej Górze lub w Boguszowie Gorcach.


PSZOK - adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 


Zasady segregacji odpadów dostępne są w zakładce odpady komunalne.


Zasady segregacji odpadów - schemat


Wszelkie wątpliwości i pytania mieszkańcy mogą zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice w pokoju nr 116, telefonicznie 74 8452133 lub mailowo a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl