Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawiania pojemników/worków z odpadami komunalnymi w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. Gdy takiej możliwości nie ma, na chodniku, ulicy przed wejściem na teren nieruchomości z zachowaniem zasad bezpieczeństwa lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

Pojemniki/worki należy wystawiać zgodnie z harmonogramem do godz. 6.00 w dniu odbioru lub dzień wcześniej. Niewystawienie pojemników/worków spowoduje, że odpady nie zostaną odebrane.

Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku prosimy, aby nie wystawiać poza teren nieruchomości worków z odpadami wcześniej, niż jeden dzień przed wskazanym dniem odbioru. Uchroni to przed uszkodzeniem worków i zaśmiecaniem okolicy.