„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Spieszymy z informacją, że został wyłoniony wykonawca do zrealizowania budowy siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego, w dniu dzisiejszym przekazany został teren wykonawca tego zadania.

Przypominamy jednocześnie, że zadanie to realizowane zostało dzięki przyznaniu Gminie Stare Bogaczowice grantu i podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu o powierzeniu grantu w wysokości ok. 30 000 zł na sfinansowanie zadania pn.        

" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie terenu rekreacyjnego".

Maksymalny udział grantu w całkowitych kosztach kwalifikowanych realizacji zadania, wynosi 100%. Finanse w całości pochodzą z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.