W związku z nasileniem się pandemii korona wirusa na terenie Polski wracają ograniczenia w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice. Ograniczenia będą obowiązywać do odwołania.

Prosimy mieszkańców o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i przestrzeganie zasad higieny i bezwzględne przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od poniedziałku 12 października Urząd Gminy Stare Bogaczowice powraca do ograniczeń związanych z obsługą interesantów.

We wszystkich sprawach można kontaktować się telefonicznie, mailowo lub tradycyjnie - pisemnie.

W przypadku gdy konieczna będzie wizyta w Urzędzie bezwzględnie stosowane będą przez interesantów wymogi sanitarne i wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie wizyty.

Przy wejściu do Urzędu Gminy przygotowane jest miejsce dla interesantów i urna do składania pism i wniosków.

Poniżej ważniejsze numery telefonów

Sekretariat tel. 74 8452220 

Meldunki, dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe                                                                              tel. 74 8452724 

Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem                                       tel. 74 8452718 

Gospodarka przestrzenna                                                                                                                          tel. 74 8452254 

Rolnictwo i ochrony środowiska                                                                                                                tel. 74 8452165 

Gospodarka odpadami komunalnymi i ewidencja podmiotów gospodarczych                                     tel. 74 8452133 

Gospodarki gruntami                                                                                                                                   tel. 74 8452163 

Podatki                                                                                                                                                          tel. 74 8452725 

Infrastruktura techniczna i drogowa                                                                                                          tel. 74 8452 719  

Powszechny Spis Rolny                                                                                                                               tel. 74 8452550