Ze względu na trwający stan epidemii oraz zwalczanie jej skutków poniżej

informacja od Akademii Rozwoju Filantropii:

  • Projekty muszą odnosić się walki ze stanem epidemii i/lub przewidywać działania zmniejszające negatywne skutki epidemii.
  • W kryteriach oceny w punktacji wprowadzono taki element jw. tj. będzie to miało wpływ na ocenę.
  • W 2020 r. będą finansowane działania trwające krócej niż 2 miesiące tj. min 1 miesiąc, ale tylko i wyłącznie jeśli dotyczą walki z epidemią.

Co to znaczy: walka z epidemią i przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii?


Walka z epidemią to działania inferencyjne takie jak np: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe itp.

Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Jak rozumiemy przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii?


Negatywne skutki epidemii mogą obejmować: zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje więc bardzo szeroki zakres działań: z jednej strony może to być przeniesienie edukacji, działalności kulturalnej czy aktywności różnych grup wsparcia, np. klubów AA i poradnictwa psychologicznego do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnych spotkań klubów i organizacji.

Część działań będzie możliwa po zdjęciu formalnych ograniczeń i swobód poruszania się
związanych z epidemią.

Kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, które pojawią się niebawem, może być wzrost bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego. Może pojawić się więc potrzeba wsparcia inicjatyw obywatelskich prowadzonych w tych obszarach. Takimi inicjatywami mogą być: akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.


Bardzo nam zależy, aby program „Działaj lokalnie” był otwarty na wspieranie obywateli w przeciwdziałanie różnorodnym negatywnym skutkom epidemii. Zachęcamy też do dzielenia się (z nami i innymi Ośrodkami Działaj Lokalnie) dobrymi praktykami, przykładami ciekawych projektów.

Jakie projekty mogą trwać 1 miesiąc?

Projekty jedno- lub dwumiesięczne mogą dotyczyć jedynie walki z epidemią.
Projekty ukierunkowane na działania, które przewidują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii powinny być dłuższe.