Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadający przydomowe kompostowniki i kompostujący w nich odpady ulegające biodegradacji, mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Stare Bogaczowice wysokość zwolnienia wynosi 10% od opłaty miesięcznej.

Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów. Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w zakładce Odpady komunalne:

http://eboi.starebogaczowice.ug.gov.pl/karty-uslug/pokaz/16/deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-zamieszkuja-mieszkancy

Wypełniony druk należy złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy: ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice lub złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP”.


Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

1. nie posiada kompostownika przydomowego,

2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym

Wójt Gminy w drodze decyzji orzeka utratę prawa do zwolnienia.


Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZASADY KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

1. w urządzeniach lub budowlach zapewniających prawidłowy proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych w okresie całego roku w sposób niepowodujących uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

2. urządzenia do kompostowania powinny zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Co można kompostować:

- miękkie części roślin,

- liście,

- skoszona trawa,

- drobne gałęzie,

- resztki owoców i warzyw,

- nadziemne części chwastów,

- ziemia z doniczek i skrzynek,

- rozgniecione skorupki z jaj,

- fusy z kawy i herbaty,

- przekwitnięte kwiaty.

Uwaga! Do kompostowania nie nadają się:

- resztki mięsa, kości, ości,

- gotowane warzywa w wywarach mięsnych,

- zepsuta żywność,

- płynne resztki jedzenia,

- odchody zwierzęce,

- tkaniny, materiały nieorganiczne,

- kolorowo zadrukowany papier,

- niedopałki papierosów,

- resztki roślin porażone chorobami.