Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w roku 2022/2023.

Z w/w pomocy mogą skorzystać rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie (150% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej).

Osoby zainteresowane proszone sąoskładaniewnioskówod1września2022r.w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach I piętro pok. 235) wraz z kompletem dokumentów, potwierdzających dochód rodziny za sierpień 2022r. tj:

1. osoby pracujące –zaświadczenie o dochodach(kwoty brutto z wyszczególnieniem:składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku);

2. osoby bezrobotne – oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP;

3. rolnicy – aktualny nakaz płatniczy;

4. renciści/emeryci – aktualna decyzje rentowa/emerytalna lub oświadczenie o wysokości świadczenia;

5.osoby pobierające dodatek mieszkaniowy/dodatek energetyczny – decyzja przyznająca świadczenie;

6. osoby podejmujące prace dorywcze – oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8452-730lub w siedzibie GOPS w dniach: poniedziałek od godziny 7.30 do 15.30, wtorek od godz. 7.30 do 17.00, środa – czwartek od godz. 7.30 do 15.30, piątek od godz. 7.30- 14.00.