W dniu 11 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym. W Gminie Stare Bogaczowice wypłata dodatków węglowych będzie realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. O dostępności wniosków w wersji papierowej oraz godzinach przyjęć Interesantów poinformujemy Państwa wkrótce – oczekujemy na publikację dokumentów.
Zdjęcie, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o DodatekWęglowy.Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Gospodarstwo domowe uprawnione do dodatku to:
1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Przyznanie świadczenia nie wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie nie podlega również egzekucji.


Zdjęcie, Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje jego wypłaty.Zdjęcie, Dodatek mogą otrzymać gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet.Dodatek węglowy przysługuje w wysokości 3000,00 zł jednorazowo, a wniosek o wypłatę będzie można złożyć do 30 listopada bieżącego roku. Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.