UWAGA! Ruszył nabór wniosków o stypendium szkolne!

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STARE BOGACZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie:
- stypendium szkolnego
- zasiłku szkolnego

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się:

do dnia 15 września roku szkolnego,

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w/w terminie, uprawniony traci prawo do wnioskowania o przyznanie stypendium szkolnego.

Wniosek o stypendium szkolne uprawniony składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stare Bogaczowice , ul. Główna 132 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.  z sierpnia 2023 r., a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Należy przy tym, udokumentować tzw. „dochód utracony”.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

- bezrobocie,

- niepełnosprawność,

- ciężka lub długotrwała choroba,

- wielodzietność,

- alkoholizm lub narkomania,

- brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- gdy rodzina jest niepełna,

- wystąpi zdarzenie losowe.

Dochód na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.901).

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu na ucznia, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp., całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych), pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zapraszamy chętnych do składania wniosków.