Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 221/27 położonej w miejscowości Strudze, stanowiącej własność Gminy Stare Bogaczowice. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiadujących z dz. 221/27 tj. do właścicieli działek nr ewid. 221/25, 221/15, 216/18 oraz 221/21 obręb Struga..

1. Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Struga w granicach działki nr 221/27 o powierzchni0,0099 ha. 

Cena wywoławcza nieruchomości:  8 500,00 zł

Wadium:   850,00 zł

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i lista osób zakwalifikowanych do przetargu: Osoby powinny zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do 14.12.2023 r. 

Przetarg odbędzie się 19.12.2023 r. o godzinie 11:00 w sali nr 12 Urzędu Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 14.12.2023 r.


Cała treść ogłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa