Główny Urząd Statystyczny zachęca do wzięcia udziału w badaniu ankietowym - Kondycja gospodarstw domowych.


Badanie Kondycji gospodarstw domowych jest jedynym badaniem społecznym, w którym etapy zbierania danych i prezentowania wyników dzieli zaledwie kilka dni. To dlatego badanie kondycji gospodarstw domowych nazywane jest swoistym „barometrem” obrazującym bieżące nastroje społeczne oraz plany dotyczące wydatków gospodarstw domowych. Dostarczanie informacji możliwe jest dzięki odpowiedziom respondentów. Każda osoba uczestnicząc w badaniu wyraża swoją opinię dotyczącą istotnych, bieżących zagadnień. Opinie respondentów służą do oceny sytuacji na rynku i nastrojów społecznych oraz do tworzenia krótkookresowych prognoz gospodarczych. Na podstawie tego badania oblicza się wskaźnik ufności konsumentów i jest on jednym z wskaźników opisujących koniunkturę gospodarczą.


Badanie kondycji gospodarstw domowych dostarcza informacji o postawach (zachowaniach) respondentów jako konsumentów. Przedmiotem badania są subiektywne opinie osób na temat zmian ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności osób do oszczędzania oraz zamierzeń odnośnie zakupu dóbr trwałego użytku. Informacje uzyskane z badania wykorzystywane są do oceny bieżącej sytuacji na rynku i oczekiwań konsumenckich, analizowania trendów oraz formułowania krótkookresowych prognoz gospodarczych.