Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 84/13 położonej w miejscowości Lubomin, stanowiącej własność Gminy Stare Bogaczowice. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiadujących z dz. 84/13 tj. do właścicieli działek nr ewid. 83/2, 84/6, 84/12 obręb Lubomin.

1. Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Lubomin w granicach działki nr 84/13 o powierzchni0,0674 ha. 

Cena wywoławcza nieruchomości:   2 000,00 zł

Wadium:   200,00 zł

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i lista osób zakwalifikowanych do przetargu: Osoby powinny zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do 20.07.2023 r. 

Przetarg odbędzie się 25.07.2023 r. o godzinie 11:00 w sali nr 12 Urzędu Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Treść ogłoszenia 4 przetargu ograniczonego Lubomin dz. nr 84/13

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu