Dzięki staraniom Gminy Stare Bogaczowice – Lidera Projektu pn. „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła…”, Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie zwiększenia dofinansowania EFRR dla przedmiotowego projektu o kwotę 2 437 131,89 zł. Powyższe umożliwiło podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie oraz aktualizację list rankingowych o dodatkowych Grantobiorców.

Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z Grantobiorcami oraz kolejnych etapów realizacji Projektu zostaną przekazane odrębnym komunikatem oraz drogą pocztową.

Schemat postępowania dot. realizacji Projektu

Poniżej pismo 

dot. wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych