Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu do miejsca utylizacji i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu składowania wyrobów zawierających azbest z pyłu azbestowego. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie w całości przez Gminę wymienionych czynności.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice  w dniach od 4 do 13 maja 2022 r.
Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Stare Bogaczowice na lata 2018-2032 i załącznikami do niego. Uchwała, regulamin oraz druki wniosku i załączników są dostępne do pobrania poniżej .
Dodatkowe informacje można uzyskać także kierując zapytania na adres e-mailowy: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl lub telefonicznie: 74 8452 718 lub 74 8452 165.

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu ich składowania

UCHWAŁA NR XV/147/2020 RADY GMINY STARE BOGACZOWICE z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032"

Dokumenty do wypełnienia 

WNIOSEK o demontaż / transport / utylizację wyrobów zawierających azbest*

Oświadczenie - zgoda właściciela (zał. nr 2 do Regulaminu)

Oświadczenie - zgoda współwłaścicieli (zał. nr 3 do Regulaminu)