Urząd Gminy Stare Bogaczowice informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przydział lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku położonym w Strudze przy ul. Szkolnej.

Wniosek dla osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku stanowiącym zasób Gminy Stare Bogaczowice dostępny jest na stronie internetowej www.starebogaczowice.ug.gov.pl.  Druki dostępne są również w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice (na parterze przy wejściu głównym).

Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 9 września 2022 roku
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek 730 - 1530, wtorek 730 - 1700, piątek 730 - 1400
w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice przy ul. Głównej 132 w Starych Bogaczowicach (pokój nr 218 na pierwszym piętrze).

Szczegółowe informacje związane z budynkiem oraz naborem można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice lub pod numerem telefonu: 74 8452220,74 8452239,
74 8452718.

Wnioski o przydział lokali mieszkalnych będą ewidencjonowane, kolejność składania wniosków nie ma wpływu na ich weryfikację przez Komisję Mieszkaniową. Komisja rozpatruje wnioski na podstawie zapisów zawartych w Uchwale nr XXX/278/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2021 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Bogaczowice.

O lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku położonym przy ul. Szkolnej w Strudze mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki:

- nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie Gminy Stare Bogaczowice lub pobliskiej miejscowości,

- spełniają kryterium dochodowego określone w ww. Uchwale, a mianowicie średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku przypadający na członka gospodarstwa domowego jest:

a) nie niższy niż 220 % i nieprzekraczający 1500 % najniższej emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych,

b) nie niższy niż 145 % i nieprzekraczający 1500 % najniższej emerytury
w gospodarstwach wieloosobowych.

Wielkość najniższej emerytury obowiązująca od 01 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł.
Przez dochód należy rozumieć dochód, którego definicja została określona w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2021 z późn. zm.).

Pierwszeństwo przy wyborze wnioskodawców ubiegających się o przydział nowego lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Stare Bogaczowice przysługuje:

1) osobom samotnym, małżeństwom lub osobom pozostającym w faktycznym pożyciu, zamieszkującym Gminę Stare Bogaczowice, wychowującym jedno lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat,

2) małżeństwom lub osobom pozostającym w faktycznym pożyciu, zamieszkującym Gminę Stare Bogaczowice, nie posiadającym dzieci w wieku do 18 lat i przynajmniej jedna z w/w osób jest zatrudniona na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub prowadzi działalność gospodarczą,

3) osobie samotnej, zamieszkującej Gminę Stare Bogaczowice, nieposiadającej dzieci w wieku do 18 lat i zatrudnionej na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub prowadzi działalność gospodarczą,

4) wnioskodawcy lub członkom gospodarstwa domowego wspólnie ubiegającym się o lokal pracującym lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Stare Bogaczowice,

5) osobom posiadającym dzieci, które pobierają naukę w placówkach na terenie Gminy Stare Bogaczowice.

6) wnioskodawcom lub członkom gospodarstwa domowego wspólnie ubiegającym się o lokal, którzy są osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 573 z późn. zm.), w tym członek rodziny do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością określoną w ww. ustawie,

7) wnioskodawcom lub członkom gospodarstwa domowego wspólnie ubiegającym się o lokal, zamieszkującym w lokalach o nadmiernym zagęszczeniu, gdzie na jedną osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi. 

Do wniosku należy dołączyć:

Wniosek dla osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach stanowiących zasób Gminy Stare Bogaczowice

Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów członków gospodarstwa domowego

Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Oświadczenie o stanie majątkowym