Wójt Gminy Stare Bogaczowice działając na podstawie §18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r., w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56),
w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 ze zm.)

zawiadamia o zamiarze włączenia do Gminnej ewidencji zabytków gminy Stare Bogaczowice kart adresowych zabytków architektonicznych, wymienionych w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Obiekty zabytkowe, których dotyczy niniejsze zawiadomienie zostały wyznaczone i ujęte
w wojewódzkiej ewidencji zabytków przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.


Treść zawiadamia o zamiarze włączenia do Gminnej ewidencji zabytków gminy Stare Bogaczowice kart adresowych zabytków architektonicznych, wymienionych w załączniku do niniejszego zawiadomienia