CO DZIAŁA, ABY ZAPOBIEC WŁAMANIOM DO MIESZKAŃ?


WPROWADZENIE
Od 2019 roku Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) i kilka krajów europejskich organizuje Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Celem tej inicjatywy jest nasilenie walki z tego typu przestępczością poprzez informowanie obywateli, w jaki sposób mogą chronić swoje domy. W większości krajów europejskich od wielu lat obserwuje się spadek liczby tego rodzaju przestępstw, jednak nadal stanowią one większość przestępstw z zakresu zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu. Ponadto proceder ten nie tylko okrada ludzi z ich własności, ale także z poczucia bezpieczeństwa w domu, a także ma znaczący wpływ finansowy na społeczeństwo.

Mimo to nie wszystko działa. Ponieważ jedną z kluczowych funkcji sieci jest pełnienie roli katalizatora ułatwiającego tworzenie bardziej skutecznej polityki i inicjatyw, niniejszy dokument ma na celu wsparcie europejskich, krajowych i lokalnych zainteresowanych stron poprzez przedstawienie przeglądu inicjatyw, które mogą, ale nie muszą, okazać się skuteczne w zapobieganiu włamaniom do domów. Wszystkie inicjatywy zostały pogrupowane w trzy kategorie: te, dla których dostępne są mocne dowody, umiarkowane dowody lub ograniczone dowody. Określenie inicjatywy jako posiadającej „twarde dowody” oznacza, że w kilku badaniach konsekwentnie wykazano zmniejszenie liczby włamań do domów, takich jak to, które miało miejsce w następstwie utwardzenia celu poprzez zastosowanie kombinacji zamków okiennych, oświetlenia wewnętrznego, zamków drzwiowych oświetlenia zewnętrznego. Inicjatywy opatrzone etykietą „umiarkowane dowody” to te, w przypadku których ograniczona liczba badań wykazała obiecujący wpływ na zmniejszenie przestępczości, jak np. znakowanie własności. Potrzeba jednak więcej badań, aby można to było nazwać „twardym dowodem”. Inne, takie jak systemy alarmowe przeciw intruzom, wykazały sprzeczne wyniki lub nie zostały jeszcze odpowiednio ocenione, ale posiadają pewne cechy, które wydają się obiecujące i zasługują na większą uwagę. Na koniec chcielibyśmy podkreślić, że wnioski wyciągnięte podczas wdrażania oraz specyficzny kontekst powinny być zawsze brane pod uwagę przy opracowywaniu przez decydentów i praktyków własnych strategii zapobiegania włamaniom domowym.


Szersze informacje znajdują się pod linkiem Co działa, aby zapobiec włamaniom do mieszkań