WÓJT  GMINY STARE BOGACZOWICE

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)  ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości :

1.         Nieruchomość  niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach  działki nr  512 o powierzchni  0,4980 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa, RIVb. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087679/2. Nieruchomość niezabudowana,położona w Starych Bogaczowicach. Działka nieuzbrojona, znajduje się w pośredniej części gminy, otoczona gruntami niezabudowanymi o charakterze rolnym. Posiada regularny kształt, częściowo położona na stromej skarpie. Dojazdbezpośrednio drogą gminną o charakterze gospodarczym (działka nr 509). Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       20 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                        2 000,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegostanowigrunt przeznaczony pod grunty rolne pod dolesienia.

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.

W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.).

W przetargu może wziąć udział osoba, która:

lub osoba, która:

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

2.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Strudze w granicach  działki nr  52/6o powierzchni  0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087855/0. Nieruchomość niezabudowana,położona w Strudze obok ul. Głównej. Działka posiada możliwość uzbrojenie we wszystkie podstawowe media. Działka znajduje się w pośredniej części gminy. Otoczona jest gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi iniezabudowanymi. Posiada regularny kształt, ukształtowanie terenu korzystne. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       75 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                         7 500,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.).

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.

3.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Strudze w granicach  działki nr  52/10o powierzchni  0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem ŁV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00095449/0. Nieruchomość niezabudowana,położona w Strudze obok ul. Głównej. Działka posiada możliwość uzbrojenie we wszystkie podstawowe media. Działka znajduje się w pośredniej części gminy. Otoczona jest gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi iniezabudowanymi. Posiada regularny kształt, ukształtowanie terenu korzystne (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.). Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       75 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                         7 500,00 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.).

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.04.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 01.04.2022 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

W celu ustalenia uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

- osoby fizyczne: dokument tożsamości oraz numer rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,

- osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz numer rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,

- osoby prawne: aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot oraz numer rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Stare Bogaczowice zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 25.02.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227  lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163   lub (074) 84-52-718.

W przypadku zaistnieniauzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobieprawo odwołania  przetargu.  

Ogłoszeniepodlega zamieszczeniunatablicy ogłoszeń w siedzibieUrzędu Gminy Stare Bogaczowice,ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Starych Bogaczowicach i Strudze, na stronie internetowej urzędu oraz w BiuletynieInformacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/)w dniach od 03.03.2022 r. do06.04.2022 r.