Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa nabór dzieci do oddziału zerowego przy szkole oraz do klasy I

na rok szkolny 2022/2023

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach!

Procedura przyjmowania uczniów do szkoły

- Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / opiekunów prawnych.

- Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych mogą być przyjęte do klasy pierwszej / oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

- O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

- Jeżeli przyjęcie kandydata, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

- Przy składaniu „zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” przedstawia się do wglądu dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania kandydata (np. meldunek, umowę najmu mieszkania, oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną).

- W celu potwierdzenia danych osobowych lub miejsca zamieszkania może być przedstawiony do wglądu dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie przyjmującej zgłoszenie lub wniosek dowód osobisty (paszport) kandydata lub jego rodziców/opiekunów prawnych.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLAS I ORAZ do ODDZIAŁU ZEROWEGO PRZY SZKOLE

na ROK SZKOLNY 2022/2023

Uwaga!

- Na stronie szkoły znajdują się zakładki zawierające:

- Karty zapisu do klasy 1

- Karty zapisu do oddziału zerowego

- Karty zapisu do świetlicy szkolnej (wypełniają rodzice dzieci dojeżdżających oraz dzieci, które będą przebywały na świetlicy z uwagi na pracę rodziców)

- Karta zgłoszenia na dowóz dziecka

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej lub oddziału zerowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Termin 1 – 31 marca 2022 r.

Termin ogłoszenia listy dzieci do klas I oraz oddziałów zerowych – czerwiec 2022 r.